Hanner Marathon Caerdydd

Dydd Sadwrn 5 Hydref 2024

Mwy na dim ond 13.1 milltir ar fore Sul!

Mae Hanner Marathon Caerdydd Cymdeithas Adeiladu Principality yn fwy na dim ond 13 milltir ar fore Sul! Bydd y cyffro rhedeg yn cychwyn fore Sadwrn gyda diwrnod llawn gweithgareddau hwyl, adloniant a rasys i bob oed a gallu.

Gyda wynebau hapus, gwisg ffansi ac awyr las hyfryd (gobeithio), bydd Hanner Caerdydd Iau yn gychwyn cyffrous, unwaith eto, i benwythnos Hanner Marathon Caerdydd Cymdeithas Adeiladu Principality.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o’r Genhedlaeth Nesaf R4W; sef cyfres o ddigwyddiadau newydd i’r teulu sy’n ceisio ysbrydoli cenhedlaeth o oedolion iach a heini yn y dyfodol.

Does dim pwysau i redeg yn gyflym, na hyd yn oed rhedeg yr holl ffordd. Yn hytrach, gwisgwch eich gwisg ffansi orau, dewch â gweddill eich teulu a’ch ffrindiau gyda chi, a mwynhewch y profiad. Bydd digon i’ch cadw chi i fynd yr holl ffordd, gydag awyrgylch bywiog a chefnogaeth dda gan y dyrfa. Byddwch chi wedi cwblhau’r cwrs ymhen dim ac yn wên o glust i glust.

Mae’r digwyddiad yn cynnig Ras Hwyl i’r teulu – does dim pwysau i redeg yn gyflym; Ras Plant Bach ar gyfer y rhai sy’n cymryd eu camau cyntaf i weithgareddau corfforol a ras Pencampwyr y Dyfodol ar gyfer athletwyr ifanc dawnus a rhedwyr clwb iau sy’n chwilio am ras hygyrch a chystadleuol.

Felly, ewch i chwilio am eich gwisg ffansi orau, dewch â gweddill eich teulu a’ch ffrindiau gyda chi, a mwynhewch y diwrnod. Bydd yr awyrgylch yn fywiog a bydd llwythi o gefnogaeth gan y dorf.

Mae pecynnau’r Ras Hwyl a Phencampwyr y Dyfodol yn cynnwys medalau a chrysau-t Hanner Caerdydd Iau i blant a sglodyn amseru electronig, er mwyn i chi allu gwirio eich amser swyddogol ar ôl y ras.

Rydyn ni’n annog pobl i redeg ar ran ein partner elusennol NSPCC.  Os byddwch chi’n dewis rhedeg ar ran #TîmNSPCC byddwch chi’n rhedeg i ailadeiladu bywydau plant sydd wedi cael eu cam-drin yn y DU.  Fel tîm, byddwch yn atal mwy o gam-drin ac esgeulustod.

Ras Plant Bach

Amser: 10:30am

Sut beth yw’r ras?: Ras hwyl 50 metr i blant tair oed ac iau

Beth mae’r cyfranogwyr yn ei gael?: Rhif ras Hanner Caerdydd Iau i’w wisgo ar y diwrnod (sy’n wirioneddol ciwt) a sticer i gofio am y ras.

Pris: Rhodd o £2 i NSPCC, ein partner elusennol.

Herwyr Dyfodol

Amser: 11:00yb (bechgyn), 11:15yb (merched)

Sut beth yw’r ras?: Ras  i athletwyr clwb a rhedwyr cystadleuol rhwng 8-17 oed sydd eisiau rasio

Beth mae’r rhedwyr yn ei gael?: Sglodyn amseru electronig, medal a chrys-t i gofio am y ras

Pris: £10

Ras Hwyl

Amser: 11.45yb

Ble: Stondin Cymdeithas Adeiladu Principality ym Mhentref y Digwyddiad

Beth? Bydd Pride Cymru yn dod â rhywfaint o liw a chyffro i’r diwrnod gyda Dragueen Story Hour UK. Bydd yr anhygoel a’r talentog, Aida H Dee, yn darllen eu straeon eu hunain mewn sioe hwyliog a rhyngweithiol.

Cerddoriaeth, Peintio Wynebau, Bwyd, Chwaraeon ac Adloniant

Drwy gydol y dydd, bydd cymysgedd cyffrous o gerddoriaeth fyw, adloniant a bwyd at ddant pawb.  Felly hyd yn oed os nad ydych chi’n cymryd rhan yn unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, bydd digon i’w weld a’i wneud. Os oes gennych chi a’ch teulu egni i’w losgi o hyd, bydd llwyth o weithgareddau chwaraeon i roi cynnig arnynt ynghyd â wal fowldro.

 

*Bydd LDT, sy’n rheoli ein system gofrestru ar-lein, yn codi ffi weinyddol na ellir ei had-dalu ar ben y ffi gofrestru. Bydd angen i chi ddarparu rhif cofrestru Athletau’r DU i ddilysu disgowntiau ar gyfer aelodau cyswllt. Dydy LDT, darparwr ein platfform cofrestru ddim yn cynnig gwasanaeth Cymraeg  ar hyn o bryd. Rydyn ni’n gweithio gyda nhw ar y mater, ac yn gobeithio gallu cynnig y gwasanaeth yn Gymraeg yn fuan.


MAP O’R LLWYBR


CWESTIYNAU CYFFREDIN Y RAS HWYL

Gall oedolion sy’n dymuno rhedeg gyda’u plant yn ystod y ras hwyl (rhaid cael oedolyn gydag unrhyw un sy’n 8 oed neu’n iau) ond nad ydyn nhw’n dymuno cael y cofroddion na chanlyniad swyddogol dalu pris rhatach o £3. Nid oes hawl i oedolion redeg gyda’u plant yn y ras Pencampwyr y Dyfodol, mae’n rhaid i’r holl redwyr fod yn 8 oed neu’n hŷn.

Mae croeso i bawb o bob oed gymryd rhan yn y Ras Hwyl i’r Teulu. Ond, rhaid cael oedolyn gydag unrhyw un sy’n 8 oed neu’n iau drwy gydol y ras. Mae’n rhaid i oedolion sy’n rhedeg gyda phlentyn gofrestru ar gyfer y ras hefyd. Mae gan drefnwyr y digwyddiad hawl i atal unrhyw un (dan yr oed gofynnol) heb oedolyn gyda nhw rhag rhedeg.

Oes, rydyn ni’n caniatáu pramiau a chadeiriau olwyn. Nid oes hawl mynd â phramiau i’r ras Pencampwyr y Dyfodol lle mae’n rhaid i gyfranogwyr fod yn 8 oed neu’n hŷn.

Mae’r llwybr yn cychwyn ac yn gorffen o flaen Neuadd y Ddinas Caerdydd (ger cyffordd Ffordd y Coleg) a bydd yn arwain rhedwyr o amgylch Canolfan Ddinesig Caerdydd (Gerddi Alexandra a Heol y Gogledd). Mae’r llwybr yn 2K o hyd.

Rydyn ni’n croesawu gwisgoedd ffansi. Ond, mae’n bwysig na fydd y gwisgoedd yn achosi tramgwydd mewn unrhyw ffordd.

Bydd pob rhedwr yn cael pecyn Ras Hwyl cyn y digwyddiad os ydynt wedi cofrestru ar-lein. Bydd hwn yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ynghylch y ras, yn ogystal â rhif y ras.

Mae’r Ras Hwyl i’r Teulu yn croesawu pawb ar bob lefel ffitrwydd. Yn y gorffennol mae rhai pobl wedi dewis cerdded ar hyd y cwrs i gyd, yn enwedig os oes plant gyda nhw. Mae’r ras Pencampwyr y Dyfodol yn berffaith ar gyfer plant sy’n fwy cystadleuol neu athletwyr clwb.

Mae’r Ras Hwyl a’r ras Pencampwyr y Dyfodol yn cynnwys sglodyn amseru electronig. Mae sglodyn yn cael ei osod yn eich rhif ras a fydd yn mesur pa mor hir mae’n ei gymryd i chi gwblhau’r ras. Bydd y canlyniadau ar gael ar-lein ar ôl y ras.

Mae’n rhaid i chi gofrestru cyn 10 Medi 2023 er mwyn i chi gael pecyn ras yn y post cyn y digwyddiad. Bydd nifer cyfyngedig o leoedd ar gael wedi hynny, lle fydd modd archebu o flaen llaw ar-lein er mwyn casglu rhifau ar y diwrnod.


Canlyniadau’r

2022 Hydref Ras Hwyl – Cliciwch yma

2022 Hydref Herwyr Dyfodol – Cliciwch yma

2022 March Family Fun Run Results – Cliciwch yma

2022 March Future Challengers Results – Cliciwch yma

2019 – Cliciwch yma

2018 – Cliciwch yma

2017 – Cliciwch yma