Hanner Marathon Caerdydd

Amseroedd Cychwyn

Bydd Hanner Marathon Caerdydd Wizz Air yn cychwyn o 10:00yb ar Dydd Sul 2 October 2022, gyda’r ras cadair olwyn elitaidd yn cychwyn am 09:50yb. Bydd po bras yn cychwyn ar Stryd y Castell.

Mae gan y ras ddechrau hwnt-gychwyn i sicrhau bod pob rhedwr yn croesi’r llinell gychwyn mor ddiogel â phosibl. Bydd y pen GwynGwyrdd a Coch yn cychwyn am 10:00yb a’r pen Glas Melyn yn cychwyn am 10:10yb.

Ni chaniateir i ddechreuwyr hwyr gymryd rhan.

Rhif Rhedwr a Sglodyn Amseru

Bydd sglodyn amseru yn sownd yn eich rhif rhedwr. Cofiwch ddod â’r rhif hwn gyda chi ar y diwrnod gan na allwn ailgyhoeddi’r rhain. Gwnewch yn siŵr bod eich rhif wedi’i binio ar FLAEN eich fest neu eich crys-T. Os na fyddwch yn gwisgo’ch rhif ar draws y llinell gychwyn, ni fydd eich amser yn cael ei gofnodi.

MAE’N RHAID I CHI LENWI’R ADRAN MANYLION MEWN ARGYFWNG AR GEFN EICH RHIF.

Mae’n erbyn rheolau’r ras i gyfnewid rhif bib ag unrhyw un sy’n rhedeg, ac eithrio drwy ein gwasanaeth trosglwyddo swyddogol.  Mae gan bob rhif bib fanylion iechyd a chyswllt mewn argyfwng wedi’i atodi’n ddigidol, felly bydd cyfnewid bib yn golygu bod timau meddygol yn defnyddio gwybodaeth anghywir ar y diwrnod a all arwain at ganlyniadau difrifol – ac ni fydd eich yswiriant yn ddilys. Mae systemau ar waith i fonitro hyn a bydd y rheini sy’n cael eu dal yn cyfnewid rhifau yn cael eu gwahardd rhag holl ddigwyddiadau Rhedeg dros Gymru yn y dyfodol.  

Corlannau Amseru

Bydd y lliw solid sydd y tu ôl i’ch rhif bib (naill ai gwyn, gwyrdd, coch, glas neu felyn) yn cyfateb i liw eich corlan gychwyn a’ch amser cychwyn yn y ras.  Dylech ymgynnull yng nghefn eich corlannau fydd wedi’u codio â lliw, fydd yn cael eu dangos yn glir gan faneri lliw.  Mae’r map cychwyn ar dudalen 12 yn esbonio sut mae cyrraedd eich corlannau lliw. Am resymau diogelwch, rhaid i redwyr ymgynnull yn y gorlan gychwyn â’r lliw cywir. Gall rhedwyr symud yn ôl i gorlan arall, ond nid ymlaen.

Cofiwch adael digon o amser i gerdded i’r cychwyn ac ymgynnull. Bydd y corlannau gwyn, coch a gwyrdd yn agor am 09:15am, gyda’r corlannau melyn a glas yn agor ychydig yn ddiweddarach am 09:40am. Os ydych chi yn y gorlan felen neu las, cofiwch mai dim ond pellter cerdded byr yw’r llinell gychwyn o Bentref y Digwyddiad, felly beth am fwynhau’r awyrgylch yn y fan honno cyn mynd at eich corlan am 09:40am

Bydd sawl amser cychwyn ar gyfer y ras i sicrhau bod pob rhedwr yn cychwyn y ras mor ddiogel â phosibl. Bydd pob rhedwr yn cael amser gorffen sglodyn a gwn. Bydd eich amser gwn yn dechrau pan fydd y ‘gwn’ yn cael ei danio pan fydd pob corlan yn cychwyn. Bydd eich amser sglodyn yn dechrau wrth i’ch sglodyn ar eich rhif rhedeg basio dros y llinell gychwyn.

Dylech nodi, bydd y gorlan wen yn cael ei his-rannu’n ardaloedd elît ac o dan 1:30 awr ar y bore yn unol â’ch rhif ras a’r amser rydych chi’n ei ddisgwyl.

Lle cadw bagiau

Bydd y pebyll cadw bagiau ar agor o 8:30yb. Maent wedi’u lleoli ar Rodfa’r Amgueddfa ac ym maes parcio’r amgueddfa ger Pentref y Rhedwyr. Edrychwch ar y map o’r pentref a’r lle cadw bagiau yn y llyfryn hwn i weld yr union leoliad. Bydd archwiliadau bag yn weithredol. Rydym yn awgrymu ymuno â’r ciw i archwilio eich bag erbyn 08:45yb fan bellaf.

Bydd pob rhedwr yn cael gadael un bag, a rhaid i chi roi eich label arno, sef stribyn y gelli ei dorri i ff wrdd oddi ar waelod eich rhif ras. Rhowch y label yn sownd cyn i chi gyrraedd os gwelwch yn dda. Gallwch gasglu eich bag ar ôl y ras ar ôl rhoi eich rhif rhedwr. Dim ond rhedwyr a staff fydd yn cael mynediad i’r lle bagiau a bydd staff diogelwch yn gweithio yno ac yn holi, o bosib, am gael archwilio eich bagiau. Bydd eitemau na fyddant wedi’u casglu ar ôl i’r lle cadw bagiau gau yn cael eu cadw yn y babell Gwybodaeth ym Mhentref y Rhedwyr. Y diwrnod canlynol, byddant yn cael eu symud i swyddfeydd Run 4 Wales. Cysylltwch â thîm y digwyddiad i drefnu casglu’ch bag drwy anfon e-bost a cardiff [email protected] neu ff onio 029 2166 0790.

Rydym yn eich cynghori’n gryf i adael unrhyw beth gwerthfawr gartref. Ni ellir dal trefnwyr y ras yn gyfrifol os bydd eitemau’n mynd ar goll neu’n cael eu difrodi. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gadw eich bagiau’n ddiogel, ond nid yw’r lle yn cael ei ddiogelu.

Y Seremoni Gyflwyno

Bydd seremoni i gyflwyno’r gwobrau am 11:30am ger y llinell derfyn. Bydd gwobrau’n cael eu rhoi i enillwyr y rasys.

I gael manylion am y gwobrau, ewch I www.cardiffhalfmarathon.co.uk.

Eitemau’r Llinell Derfyn ac Eitemau Cofio (wedi’u cyfuno i gael gwared â’r adran crysau-t i gofio am yr achlysur)

Ar ôl gorffen y ras, parhewch i symud drwy ardal y llinell derfyn a’r ardal sydd ar ôl y llinell derfyn i gasglu’ch eitemau cofio (medal, dŵr, bag o bethau da a bananas) i osgoi cael gormod o bobl yn ymgynnull wrth y llinell derfyn.

Bydd staff meddygol wrth law ar gyfer unrhyw un sydd angen sylw meddygol.

Bydd eich bag o bethau da, a fydd yn cynnwys crysau-t ar gael mewn meintiau XS i 3XL, yn cael eu dosbarthu yn ôl cymhareb y meintiau a  nodwyd yn y pwynt mynediad. Felly ni allwn warantu y bydd y maint rydych wedi gofyn amdano ar gael os bydd eraill sy’n gorffen y ras o’ch blaen yn newid eu meddwl ar y diwrnod. Gofynnwn yn garedig i’r holl gyfranogwyr casglu’r maint y gwnaethant ofyn amdano.

Toiledau

Bydd sawl banc o doiledau ar gael o gwmpas y Ganolfan Ddinesig ym Mhentref y Digwyddiad ac ar y ffordd i’r cychwyn, gan gynnwys yn:

-Rhodfa Brenin Edward VII, y tu allan i’r Llysoedd Barn

-Boulevard de Nantes, y tu allan i’r Llysoedd Barn

-Ger y corlannau cychwyn

Bydd nifer o doiledau ar hyd y filltir gyntaf ac ymhob gorsaf ddŵr (bydd unrhyw un sy’n pasio dŵr ar y stryd yn cael ei wahardd ac yn cael ei wahardd rhag cymryd rhan yn y digwyddiad hwn yn y dyfodol). Bydd swyddogion y ras yn cadw llygad am droseddwyr.

Eiddo coll a dillad nad oes eu heisiau

Bydd lle ar gyfer eiddo coll yn y babell Gwybodaeth ym Mhentref y Rhedwyr.

Ar ôl penwythnos y ras, cysylltwch â thîm y digwyddiad drwy anfon e-bost at [email protected] neu ffonio 029 2166 0790. Lle y bo’n bosibl, peidiwch â gadael dillad yn y man cychwyn.

Bydd unrhyw ddillad nad oes eu heisiau yn cael eu rhoi i elusen.

Terfyn amser ac ail-agor ffyrdd

Bydd ffyrdd yn cael eu cau bob ychydig yn ystod cwrs y ras. Rydym yn bwriadu ailagor

y mwyafrif o’r ffyrdd ar ôl i’r rhedwr olaf gwblhau pob milltir o fewn cyfnod o 20-munud-y-filltir. Os na fydd rhedwyr wedi pasio Cyffordd Heol Casnewydd (ychydig cyn Milltir 8) erbyn 1pm, gofynnir iddynt redeg wedyn ar y palmentydd er mwyn gallu ail-agor y ffyrdd.

Bydd arwyddion i’ch cyfeirio o’r pwynt hwn ymlaen ar y cwrs a bydd marsialiaid gwirfoddol yn sicrhau eich bod yn gallu croesi cyffyrdd yn ddiogel.

Eich diogelwch

Bydd darpariaeth feddygol gynhwysfawr o gwmpas y cwrs a lleoliad y digwyddiad. Os bydd angen triniaeth arnoch ar y diwrnod, byddwch yn cael eich tywys i ganolfan feddygol y digwyddiad sydd y tu ôl i’r llinell derfyn.

Os anaf bychan sydd gennych, mae ein cyfleuster meddygol galw heibio wedi’i leoli ym mhentref y digwyddiad. Dylai perthnasau agosaf sy’n chwilio am redwr sydd wedi’i anafu fynd i’r stondin wybodaeth ym mhentref y digwyddiad i gael rhagor o gyfarwyddiadau.

MAE’N HANFODOL eich bod yn gwneud yn siwˆr eich bod wedi llenwi’r wybodaeth feddygol ar gefn eich rhif rhedwr. Eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth y trefnwyr os oes gennych unrhyw gyflwr meddygol arbennig.

Os bydd unrhyw beth difrifol yn digwydd (sy’n annhebygol), mae gan Gyfarwyddwr y Ras a’r

Gwasanaethau Brys yr hawl i:

  • Newid neu fyrhau llwybr y ras, ond parhau i

ddarparu ras os yw hynny’n bosibl

  • Stopio’r ras ar unrhyw adeg, os credir bod hynny’n angenrheidiol Byddai hyn mewn amgylchiadau y tu allan I reolaeth trefnwyr y ras ac ni fyddai addaliadau’n cael eu rhoi.

Camwyr cyflymder (pacers) Hoka One One

Bydd camwyr cyflymder Hoka One One y Ras yn rhedeg gyda baneri sy’n cyfateb i’r amseroedd canlynol: 1:30, 1:45, 2:00, 2:15, 2:30, 3:00. Maen nhw’n griw cyfeillgar iawn ac yno i wella’ch profiad. Felly cadwch olwg amdanyn nhw a dywedwch helo!

Ffisiotherapi

Bydd Clinig Ffi siotherapi Prifysgol Caerdydd yn darparu gwasanaethau ffi siotherapi cyn ac ar ôl y ras yn y babell tylino ym Mhentref y Rhedwyr.
Mae’r gwasanaeth am ddim i bawb sy’n cymryd rhan, ac mae’n lle perff aith i dylino unrhyw dyndra yn y cyhyrau cyn y ras neu i leddfu
doluriau a phoenau ar ôl y ras.

Mannau Cyfarfod

Bydd pwyntiau cyfarfod A-Z yn cael eu gosod gan Lys y Goron ar Rodfa’r Brenin Edward VII wrth ymyl Neuadd y Ddinas.

Cyfleusterau Newid a Chawodydd

Bydd mannau newid i ddynion a menywod ar gael yn y pebyll cadw bagiau. Bydd cyfleusterau cawod ar gael yn Chwaraeon Cymru yng Ngerddi Soffia am gyfraniad o £1 at elusen yr NSPCC, i’w dalu yn y dderbynfa.

Plant ar goll

Os ydych wedi colli plentyn neu’n dod o hyd i blentyn sydd ar goll ar ddiwrnod y digwyddiad, rhowch wybod i’r stiward, i’r staff diogelwch neu i’r swyddog heddlu agosaf ar y safle cyn gynted â phosib. Neu, rhowch wybod i rywun yn y babell wybodaeth o flaen Neuadd y Ddinas, lle bydd pobl yn gofalu am blant sydd ar goll neu’n rhoi gwybod i rywun eu bod ar goll.

Lluniau a fideos

Bydd lluniau a fi deos yn cael eu tynnu yn y ras. Byddwch yn gallu prynu’r rhain gan ein ffotograff wyr swyddogol, Marathon Photos (www.marathon-photos.com) 2 ddiwrno ar ôl y ras. Caiff Run 4 Wales ddefnyddio’r
holl ff otograff au o’r digwyddiad i roi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad hwn.

Gorsafoedd Diodydd ac Egni

Bydd dwˆr Brecon Carreg ar gael i redwyr o gwmpas y cwrs mewn pedair gorsaf diodydd bob 5 cilomedr a hefyd ar y diwedd. Edrychwch ar fap y cwrs am fanylion.
Bydd gels egni High 5 ar gael ar fi lltir 6. Bydd diod hefyd yn cael ei roi ar ôl rhyw 9 milltir. Nid yw’n syniad da defnyddio diod egni neu gel ar ddiwrnod y ras os nad ydych chi wedi’i gymryd o’r blaen neu heb brofi ad ohonynt.

Parcio Ar Ddiwrnod Y Ras, Rhannu Ceir A Lle I Barcio Beiciau

Bydd cyfleuster parcio a cherdded yn cael ei ddarparu ym maes parcio Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd ar Heol Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AZ. Ewch i yma.

Ewch i cardiffhalfmarathon.co.uk i gael y manylion llawn a’r prisiau cyn i chi deithio. Rydym yn argymell bod pob rhedwr yn edrych ar yr holl opsiynau parcio yn y ddinas yn www.en.parkopedia.co.uk/parking/cardiff neu www.cardiff.gov.uk, yn ogystal â pharcio ar ochr ffyrdd os yw hynny’n ddiogel.

Byddwch yn wyrdd a theithio ar feic I gyrraedd dechrau’r ras. Gallwch gloi eich beic yn ein lle parcio i feiciau ym Mhentref y Rhedwyr gan osgoi’r holl straen a geir gyda thraffig a pharcio ar ddiwrnod y ras. Neu, beth am ein helpu i leihau ôl-troed carbon y digwyddiad drwy rannu car gyda

phobl eraill sy’n cymryd rhan o’ch ardal. Rhannwch gost y petrol a’i gwneud yn haws o ran parcio. Ewch i www.gocarshare.com heddiw i ddod o hyd i rywun a fyddai’n rhannu lifft.

Gwylwyr

Mae yna nifer o leoliadau gwych o amgylch y cwrs i wylio’r ras, ond byddwch yn ofalus bob amser. Defnyddiwch y mannau croesi a rhowch sylw i gyngor y marsialiaid Am wybodaeth, cyngor a gwybodaeth bwysig am fynediad a mannau gwylio i bobl anabl, darllenwch y canllaw i wylwyr. Gweler y Map Lleoliad ar dudalen 15 am fwy!
Cyfyngwch y nifer o bobl rydch yn dod gyda chi I’r digwyddiad. Rydym yn gofyn bod cefnogwyr yn osgoi ardaloedd prysur o amgylch y llinell
cychwyn a gorff en.

Map Cychwyn

Map Lleoliad

Map O’R Llwybr