Hanner Marathon Caerdydd

Parcio

Mae ein cyfleuster Parcio a Cherdded Swyddogol yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd (Heol Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AZ)

Mae archebion y gwasanaeth Parcio a Cherdded yn gwerthu allan!

Mae Stadiwm Dinas Caerdydd filltir o gerdded o’r llinell gychwyn, sy’n gyfle delfrydol i gynhesu’r corff cyn y ras.

Fel rhan o’n huchelgais i barhau i wella a hyrwyddo teithio cynaliadwy ym mhob un o ddigwyddiadau Rhedeg dros Gymru, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod llefydd parcio am bris gostyngol ar gael ar gyfer bysiau a bysiau mini fel rhan o’n gwasanaeth parcio.  Bydd hyn yn golygu bod grwpiau mawr yn cael cyfle i deithio’n gynaliadwy ac yn rhannu’r gost o barcio ymhlith mwy o bobl.

Rhaid archebu un lle parcio fesul cerbyd, am £8 y car a £12 y bws/bws mini.  Bydd y porthol cofrestru yn cau am hanner nos ddydd Gwener cyn y ras neu pan fydd y llefydd i gyd yn gwerthu – pa un bynnag sy’n digwydd gyntaf.  Rydyn ni’n eich cynghori i archebu’n fuan er mwyn osgoi cael eich siomi.

Mae opsiynau parcio eraill ar gael yn y ddinas yn www.en.parkopedia.co.uk/parking/cardiff neu www.cardiff.gov.uk ac efallai fod rhai llefydd parcio ar gael ar ochr y ffordd (gwnewch yn siŵr ei bod yn ddiogel i chi wneud hynny).

Dylech argraffu eich cadarnhad e-bost ar bapur A4 fel prawf prynu a’i roi ar eich dashfwrdd er mwyn cael mynediad cyflym.  

Mae Park Cardiff App yn rhoi map amser real o’r llefydd parcio sydd ar gael yn y ddinas cyn eich cyfeirio at fan gwag.  Llwythwch yr ap i lawr ar ddyfeisiau iOS ac Android neu cliciwch yma i ddysgu mwy.


Teithio

 

Ar y Trên

Gyda chynifer o redwyr a gwylwyr yn teithio i Gaerdydd yn ystod penwythnos y ras, un o’r ffyrdd fwyaf dibynadwy, di-straen a chost-effeithiol o deithio i Gaerdydd ac osgoi tagfeydd yw drwy deithio ar y trên cyn diwrnod y ras – beth am wneud penwythnos ohoni?

Os ydych chi’n bwriadu teithio ar ddiwrnod y ras, cofiwch gadarnhau gyda’ch darparwr trenau lleol a oes digon o amser i chi gyrraedd y ras cyn 10am a chofiwch fod gwasanaethau cynnar ar fore Sul yn gallu bod yn gyfyngedig iawn.

Mae gan orsaf drenau Caerdydd Canolog gysylltiadau rheilffyrdd gwych â nifer o ddinasoedd a rhanbarthau pwysig o fewn 3-4 awr o deithio.  Ewch i www.nationalrail.co.uk neu www.trainline.com i weld yr amserlenni a phrisiau tocynnau o amgylch y DU. Os ydych chi’n byw yng Nghymru, rydyn ni’n argymell teithio o un o orsafoedd Trafnidiaeth Cymru neu Reilffyrdd y Cymoedd. Mae amserlen ar gael yn https://trctrenau.cymru/.


Ar Droed

Mae Caerdydd yn hawdd ei chyrraedd ar droed ac mae nifer o’r prif gyrchfannau o fewn pellter cerdded byr i’w gilydd.  Gallwch groesi’r ddinas, cyrraedd lleoliadau o amgylch y ddinas yn hawdd a churo’r traffig gan fod nifer o’r strydoedd ar gyfer cerddwyr yn unig.


Ar Fws

Mae teithio i Gaerdydd ar fws yn rhad ac yn hawdd o nifer o ddinasoedd a rhanbarthau pwysig.  Gallwch deithio ar Fws y National Express o’r rhan fwyaf o ddinasoedd y DU.  Mae llwybrau’r Megabus yn dod i Gaerdydd hefyd o Lundain, Abertawe, Maes Awyr Birmingham, Manceinion a Newcastle.  Mae’r Megabus yn aros yn Ffordd y Brenin, gyferbyn â Gwesty’r Hilton, wrth ymyl y corlannau cychwyn.

O ganlyniad i gau ffyrdd cyn y ras, bydd teithio ar fws yng Nghaerdydd fymryn yn anoddach nag arfer os ydych chi’n anelu i gyrraedd cyn dechrau’r ras.  Dylech ganiatáu amser ychwanegol a theithio ymhell cyn i’r ras gychwyn er mwyn osgoi cael eich gollwng yn bell o ganol y ddinas.  Ewch i www.cardiffbus.com am ragor o wybodaeth yn nes at ddiwrnod y ras.


Ar Feic

Mae teithio ar feic i’r llinell gychwyn yn hawdd, yn gynaliadwy ac yn ymarferol os ydych chi’n byw o fewn pellter rhesymol i Ganol Dinas Caerdydd.

Bydd ardal parcio beiciau ar gael yng Ngerddi’r Orsedd o flaen Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar ddiwrnod y ras.  Gallwch gloi eich beic yn yr ardal hon drwy gydol diwrnod y ras.

Fe allech chi feicio i’r orsaf agosaf ar rwydwaith Rheilffyrdd y Cymoedd hefyd er mwyn dal y trên ar gyfer gweddill y ffordd ac osgoi unrhyw draffig.

Mae gan Sustrans Cymru nifer o fapiau, llwybrau a chyngor ar eu gwefan ar gyfer unrhyw un sy’n ansicr o’r llwybr gorau i mewn i Gaerdydd.

Mae cynllun rhannu beiciau NextBike ar gael yn y ddinas hefyd, os nad oes gennych chi eich beic eich hun.


Ar Awyren

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

Mae’r maes awyr 15km i’r De-orllewin o ganol dinas Caerdydd.  Unwaith y byddwch chi wedi cyrraedd, gallwch deithio i ganol y ddinas ar dacsi, ar drên neu ar fws. Mae’r tacsis wedi’u lleoli y tu allan i’r neuadd gyrraedd.  Ar gyfer tocynnau trên ac amseroedd, ewch i https://trctrenau.cymru/. Os ydych chi’n teithio ar y bws, bydd y gwasanaeth T9 yn mynd â chi o’r maes awyr i ganol y ddinas ac i Fae Caerdydd ac oddi yno (www.trawscymru.info/t9/).

Mae’r cwmnïau hedfan canlynol yn teithio i Gaerdydd: Aer Lingus, Air Malta, Eastern Airways, Flybe, KLM, Ryanair, Thomas Cook Airlines, Thomson Airways a Vueling.

Cymharwch y prisiau hedfan yn www.skyscanner.net

Maes Awyr Bryste

Mae maes awyr Bryste 45 munud i ffwrdd o Gaerdydd yn y car neu awr ar y trên neu’r bws. Gyda chysylltiadau rheolaidd â Chaerdydd ac amrywiaeth o gwmnïau hedfan Ewropeaidd yn hedfan i Fryste, mae’r maes awyr hwn yn opsiwn cyfleus ac agos i lawer o bobl.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd a gadael y maes awyr, cliciwch yma.

Mae’r cwmnïau hedfan canlynol yn teithio i Fryste: Aer Lingus, Aurigny, Blue Islands, BMI Regional, Brussels Airlines, Easy Jet, KLM, Ryan Air, Thomas Cook Airlines, Wizz Air, Wow Air.

Cymharwch y prisiau hedfan yn www.skyscanner.net

Ymhlith y Meysydd Awyr eraill sydd o fewn dwy/tair awr i Gaerdydd yn y car mae Gatwick Llundain, Heathrow Llundain, Birmingham a Manceinion.


Mewn Car

Os byddwch chi’n teithio yn y car, dylech fod yn ymwybodol bod tagfeydd traffig i mewn i’r ddinas yn bosibl ar ddiwrnod y ras a phan fydd y ffyrdd wedi cau. Dylech ganiatáu digon o amser i gyrraedd mewn da bryd cyn y ras er mwyn osgoi tagfeydd a dod o hyd i le parcio addas.

Cofiwch y bydd rhai ffyrdd ar gau ar hyd y cwrs ar ddiwrnod y ras. Mae map llawn o’r ffyrdd fydd ar gau ar gael yma.

O’r Dwyrain: Gadewch yr M4 ar gyffordd 32 a dilynwch yr A470 (y ffordd ymadael 1af ar y gylchfan) i mewn i ganol Caerdydd.

O’r Gorllewin: Gadewch yr M4 ar gyffordd 33 ac ymunwch â’r A4232 (y 3edd ffordd ymadael ar y gylchfan).  Yna fe allech chi naill ai adael yr A4232 ar y gylchfan nesaf a dilyn arwyddion am ganol dinas Caerdydd, neu, bydd gwyriad ar yr A4232 o ganlyniad i gau ffyrdd yn ystod y ras.

O Dde-orllewin Lloegr: Gyrrwch i’r Gogledd ar hyd yr M5 ac yna dilynwch yr arwyddion am Dde Cymru a’r M4.

O Ganolbarth a Gogledd Lloegr: Anelwch am yr M50 (cyffordd 8 ar draffordd yr M5) ac yna ewch ar yr A40 (dilyn arwyddion De Cymru, Trefynwy). Parhewch ar yr A40 hyd nes byddwch chi’n cyrraedd Trefynwy pan fydd y ffordd yn newid i’r A449.  Dilynwch yr A449 hyd nes byddwch chi’n cyrraedd cylchfan Coldra. Yma, dylech chi gymryd y 5ed ffordd ymadael i ymuno â’r M4.