Hanner Marathon Caerdydd

Ras Hywl I’r Teulu

Mae’r llwybr 2.4km yn berffaith ar gyfer pob oed a gallu, ac yn mynd o amgylch Canolfan Ddinesig Caerdydd, Gerddi Alexandra a Heol y Gogledd ddwywaith.

Does dim pwysau i redeg yn gyflym, na hyd yn oed rhedeg yr holl ffordd. Yn hytrach, gwisgwch eich gwisg ffansi orau, dewch â gweddill eich teulu a’ch ffrindiau gyda chi, a mwynhewch y profiad. Bydd digon i’ch cadw chi i fynd yr holl ffordd, gydag awyrgylch bywiog a chefnogaeth dda gan y dyrfa. Byddwch wedi cwblhau’r cwrs ymhen dim ac yn wên o glust i glust.

Does dim cyfyngiadau oedran ar gyfer y ras, ond mae’n rhaid i blant o dan wyth oed fod gydag oedolyn ac mae’n rhaid i oedolion ddod â phlant sy’n rhedeg ar eu pen eu hunain at y llinell gychwyn a chwrdd â nhw ar ddiwedd y ras hwyl. Bydd pecyn ras yn cael ei anfon atoch yn y post.

Amser: 12:00yp

Pris: £9 i unigolion (£7.50 pris cynnar tan Mawrth 1) £30 i grŵp o 4 

Pellter: 2.4km

Llwybr: 2 lap o amgylch Canolfan Ddinesig Caerdydd, yn cychwyn y tu allan i Neuadd y Ddinas

Thema Gwisg Ffansi: Dewiswch chi! Bydd gennych chi ddewis I bleidleiso am ‘Gofod Allanol’ neu ‘O Gwmpas y Byd’ os ydych yn cofrestru cyn Mawrth 2il.

 

Dydy ACTIVE, darparwr ein platfform cofrestru ddim yn cynnig gwasanaeth Cymraeg  ar hyn o bryd. Rydyn ni’n gweithio gyda nhw ar y mater, ac yn gobeithio gallu cynnig y gwasanaeth yn Gymraeg erbyn dechrau 2020.

*Bydd ACTIVE, sy’n rheoli ein system gofrestru ar-lein, yn codi ffi weinyddol na ellir ei had-dalu ar ben y ffi gofrestru. Bydd angen i chi ddarparu rhif cofrestru Athletau’r DU i ddilysu disgowntiau ar gyfer aelodau cyswllt.

 

CWESTIYNAU CYFFREDIN Y RAS HWYL

Mae croeso i bawb o bob oed gymryd rhan yn y Ras Hwyl i’r Teulu. Ond, rhaid cael oedolyn gydag unrhyw un sy’n 8 oed neu’n iau drwy gydol y ras. Mae’n rhaid i oedolion sy’n rhedeg gyda phlentyn gofrestru ar gyfer y ras hefyd. Mae gan drefnwyr y digwyddiad hawl i atal unrhyw un (dan yr oed gofynnol) heb oedolyn gyda nhw rhag rhedeg.

Oes, ar gyfer y ras hon, rydyn ni’n caniatáu pramiau.

Mae’r llwybr yn cychwyn ac yn gorffen o flaen Neuadd y Ddinas Caerdydd (ger cyffordd Ffordd y Coleg) a bydd yn arwain rhedwyr o amgylch Canolfan Ddinesig Caerdydd (Gerddi Alexandra a Heol y Gogledd). Mae’r llwybr yn 2.4km o hyd. Ar ôl gorffen y ras bydd rhedwyr yn cael medal a chrys-T i gofio am y ras.

Rydyn ni’n croesawu gwisgoedd ffansi. Ond, mae’n bwysig na fydd y gwisgoedd yn achosi tramgwydd mewn unrhyw ffordd.

Bydd pob rhedwr yn cael pecyn Ras Hwyl cyn y digwyddiad os ydynt wedi cofrestru ar-lein. Bydd hwn yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ynghylch y ras, yn ogystal â rhif y ras.

Mae’r Ras Hwyl i’r Teulu yn croesawu pawb ar bob lefel ffitrwydd. Yn y gorffennol mae rhai pobl wedi dewis cerdded ar hyd y cwrs i gyd, yn enwedig os oes plant gyda nhw.