Hanner Marathon Caerdydd

Disgrifiad Swydd:

Rheolwr Gwirfoddolwyr

Cyflog:

£19,000 i £21,000 yn ddibynnol ar brofiad a phensiwn

Lleoliad:

Caerdydd

Cytundeb:

12 mis (Cyfleoedd am estyniad)

Cwmni:

Run 4 Wales Ltd

Yn adrodd i:

Pennaeth Cyflwyno Digwyddiadau

 

CRYNODEB SWYDD

Mae Run 4 Wales, y tîm tu ôl rhai o ddigwyddiadau cyfranogiad torfol mwyaf Cymru – gan gynnwys Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd – yn chwilio am Rheolwr Gwirfoddolwyr brwdfrydig i ymuno â’u tîm prysur a gweithio gydag un o’r timau gwirfoddol mwyaf yng Nghymru.

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant ein digwyddiadau ac ni allem wneud hynny hebddyn nhw. Bydd y Rheolwr Gwirfoddolwyr yn canolbwyntio ar redeg a datblygu’r rhaglen wirfoddolwyr cyfredol o ddydd i ddydd yn ogystal â chefnogi a rheoli ein gwirfoddolwyr yn eu rolau yn ein digwyddiadau.

Bydd y Rheolwr Gwirfoddolwyr yn rhan annatod o’r tîm gweithrediadau digwyddiadau sydd ar hyn o bryd yn cyflwyno Ras Bae Caerdydd, Marathon a 10K Casnewydd Cymru, Porthcawl 10K, 10K Ynys y Barri, Her Rheoli Technolegau Dell a Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd.

Mae profiad o reoli gwirfoddolwyr yn hanfodol. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus allu dangos sgiliau rhyngbersonol a rhagorol, rheoli amser, trefnu, gwasanaeth cwsmeriaid, profiad prosiect a chynllunio. Mae profiad blaenorol o ddigwyddiadau awyr agored ar y safle yn fantais.

Ochr yn ochr â’r Pennaeth Cyflwyno Digwyddiadau, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynllunio, cydlynu, cyflwyno rhaglen wirfoddolwyr sefydledig a sicrhau bod amcanion ‘Run 4 Wales’ yn cael eu cyflawni’n gyson i ddarparu digwyddiadau cynaliadwy o ansawdd uchel.

Dyma gyfle prin i weithio i gwmni Cymraeg sy’n tyfu ac yn flaengar, sy’n gwobrwyo gwaith caled ac ymrwymiad gydag amgylchedd gwaith deniadol a hyblyg.

Mae hon yn swydd amser llawn, yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa reolaidd (9yb i 5yp) yn ogystal â phenwythnosau digwyddiadau.

 

DISGRIFIAD SWYDD

RHEOLWR GWIRFODDOLWYR

 • Datblygu a chynnal strategaeth recriwtio i ddenu gwirfoddolwyr o safon uchel i weithio ar sawl digwyddiad ac i gyflawni targedau penodol.
 • Rheoli Arweinwyr Gwirfoddol, Cydlynwyr a grwpiau o wirfoddolwyr, gan gynnal ymrwymiad a chymhelliant trwy gydol sesiynau hyfforddi / briffio a digwyddiadau
 • Cyfathrebu negeseuon trwy amrywiaeth o lwyfannau cyfryngau gan gynnwys e-byst, gwefannau, deunyddiau print cyfryngau cymdeithasol a chylchlythyrau
 • Paratoi cynlluniau gwirfoddolwyr, llwybrau beirniadol, amserlenni, sesiynau briffio gwirfoddolwyr a dogfennaeth digwyddiadau i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu cyflwyno’n ddiogel ac yn llwyddiannus.
 • Datblygu a darparu rhaglenni hyfforddi / sesiynau briffio ar gyfer Gwirfoddolwyr / Goruchwylwyr
 • Ymateb i ymholiadau gwirfoddolwyr, gan wirfoddolwyr rheolaidd a gwirfoddolwyr arfaethedig, dros y ffôn, e-bost a chyfryngau cymdeithasol
 • Cynnal a datblygu rhaglen recriwtio gwirfoddolwyr a’i dulliau datblygu ymhellach ar draws pob digwyddiad
 • Datblygu cynlluniau adnoddau gwirfoddol ar gyfer pob digwyddiad
 • Datblygu disgrifiadau rôl gwirfoddolwyr a dogfennau briffio cyn digwyddiadau
 • Rheoli cofnodion gwirfoddolwyr ar y system rheoli gwirfoddolwyr
 • Trefnu adnoddau ar gyfer gwirfoddolwyr ar gyfer digwyddiadau
 • Cysylltu â chontractwyr, a chyflenwyr ar ddogfennaeth ac archebion.
 • Gweithio’n effeithiol, gan flaenoriaethu tasgau pan fyddant dan bwysau a’r gallu i addasu’n gyflym i sefyllfaoedd a chreu cyfleoedd i reoli gwirfoddolwyr ar ddiwrnod y ras o’r sesiwn friffio i’r clirio.
 • Gwybodaeth weithredol gref o ddigwyddiadau Run 4 Wales gyda’r nod o barhau i wella’r digwyddiadau yn unol ag ethos ac uchelgeisiau’r cwmni.
 • Rheoli a monitro cyllideb benodol.
 • Cynorthwyo a chefnogi staff eraill i gydlynu digwyddiadau
 • Goruchwyliaeth diwrnod digwyddiad o’r holl wirfoddolwyr, eu goruchwylwyr a’r meysydd swyddogaethol / darpariaeth maent yn eu cefnogi – ee Gorsafoedd Dŵr, ardaloedd Gollwng Bagiau ac ati.
 

SGILIAU A PHROFIAD

HANFODOL

 • Profiad yn rheoli gwirfoddolwyr a chyflawni cynllun llwyddiannus
 • Gallu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd o sectorau’r gymuned dros bortffolio digwyddiadau R4W
 • Profiad o oruchwylio offer, prosesau ac ymarferion
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, gyda sylw cryf i fanylion a chywirdeb
 • Sgiliau rheoli amser, trefnu a gwerthuso rhagorol
 • Y gallu i aml-dasgio a gweithio’n hyblyg ar draws gwahanol feysydd prosiect
 • Rhaid mwynhau a gweithio’n dda mewn amgylchedd tîm
 • Sgiliau TG rhagorol ar ystod o feddalwedd

DYMUNOL

 • Profiad o ddigwyddiadau, a dealltwriaeth dda o ddigwyddiadau chwaraeon
 • Gwybodaeth a phrofiad o arferion iechyd a diogelwch
 • Siarad Cymraeg
 

SUT I YMGEISIO

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych felly cwblhewch y ffurflengais byr, atodwch eich CV diweddaraf a llythyr eglurhaol yn rhoi gwybod i ni pam rydych chi’n credu eich bod chi’n addas ar gyfer y rôl yn erbyn y disgrifiad swydd a’r sgiliau a’r profiad sy’n ofynnol ar gyfer y rôl hon.

Cyflwyno: E-bostiwch eich cais i: [email protected]

Dyddiad cau: Er mwyn i’ch cais gael ei ystyried yn llawn, gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cyrraedd Run 4 Wales erbyn hanner dydd ar ddydd Iau, yr 2il o Ionawr 2020.

Cyfweliad: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Merched Ionawr 8fed, a Dydd Iau Ionawr 9fed 2020.  

Oherwydd y nifer uchel o geisiadau efallai na fydd yn bosibl cydnabod pob cais neu roi adborth i ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu dewis i’w cyfweld.

Mae Run 4 Wales yn gyflogwr cyfle cyfartal ac wedi ymrwymo i gyflawni ein polisïau cydraddoldeb. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Os oes angen cymorth arnoch gyda’ch cais, cysylltwch â ni trwy e-bostio [email protected] neu ysgrifennwch atom, Run 4 Wales, Capital Retail Park, Pod 1, Leckwith Rd, Caerdydd CF11 8EG.

Bydd y data a roddwch i ni yn eich cais yn cael ei brosesu gan Run 4 Wales at ddibenion recriwtio yn unig. Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais, gellir cadw’r wybodaeth hon a’i phrosesu ymhellach yn eich cofnodion personol yn unol â’n polisïau preifatrwydd data gweithwyr.