Hanner Marathon Caerdydd

Disgrifiad Swydd:

Rheolwr Prosiect Digwyddiad (Annibynnol/Dros dro)

Cyflog:

Yn ddibynnol ar brofiad

Lleoliad:

Caerdydd

Cytundeb:

7 mis (Cyfleoedd am estyniad)

Cwmni:

Run 4 Wales Ltd

Yn adrodd i:

Pennaeth Cyflwyno Digwyddiadau

 

CRYNODEB SWYDD

Mae Run 4 Wales, y tîm tu ôl rhai o ddigwyddiadau cyfranogiad torfol mwyaf Cymru – gan gynnwys Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd – yn chwilio am Reolwr Prosiect Digwyddiad brwdfrydig i ymuno â’u tîm prysur

Mae sgiliau rheoli amser, trefnu, prosiect a chynllunio rhagorol yn hanfodol, tra bod profiad blaenorol o weithio ar safle ddigwyddiad yn fantais.

Bydd y Rheolwr Prosiect Digwyddiad yn rhan annatod o’r tîm gweithrediad digwyddiadau a bydd yn arwain ar ddau brosiect o gyflwyno digwyddiadau llwyddiannus trwy gydol y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae Run 4 Wales yn cyflwyno 10K Ras Bae Caerdydd, Marathon & 10K Casnewydd Cymru, 10K Porthcawl, 10K Ynys y Barri, Her Rheoli Technolegau Dell a Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd.

Ochr yn ochr â’r Pennaeth Cyflenwi Digwyddiadau, byddwch yn gyfrifol am ddarparu digwyddiadau’n weithredol. Bydd hyn yn cynnwys cynllunio, cydlynu, cyflwyno a rheoli dau brosiect digwyddiad o fewn portffolio ‘Run 4 Wales’ er mwyn sicrhau bod targedau cynllun digwyddiadau yn cael eu cyflawni’n gyson, gan gyflawni nodau ac amcanion y cytunwyd arnynt ar gyfer pob digwyddiad.

Mae hon yn rôl heriol a byd cyflym sy’n gofyn am ymrwymiad, hyblygrwydd a meddwl yn gyflym gan fod cyflawni yn aml yn cael ei ddylanwadu gan ffactorau allanol.

Byddwch yn arwain ar reoli perthnasoedd ac yn gweithio’n agos gyda phartneriaid strategol a rhandaliad eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Byddwch hefyd yn cysylltu’n agos â’r tîm meddygol a’r Swyddog Diogelwch i sicrhau amgylchedd diogel i gyfranogwyr a gwylwyr.

Dyma gyfle prin i weithio i gwmni Cymraeg sy’n tyfu ac yn flaengar, sy’n gwobrwyo gwaith caled ac ymrwymiad gydag amgylchedd gwaith deniadol a hyblyg.

Mae hon yn swydd llawn amser yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa reolaidd (09:00-17:00) yn ogystal â hyd at 10 penwythnos digwyddiad lle cynigir amser lieu am yr amser hynny.

 

DISGRIFIAD SWYDD

RHEOLWR PROSIECT DIGWYDDIAD

 • Datblygu gwybodaeth ymarferol dda o ddigwyddiadau Run 4 Wales gyda’r nod o wella’r digwyddiadau ymhellach o fewn ethos ac uchelgeisiau’r cwmni
 • Paratoi amserlenni a chynlluniau logistaidd manwl, taflenni cyswllt ac amserlennu teithio ar gyfer nifer o ddigwyddiadau
 • Rheoli a monitro cyllideb digwyddiadau penodol
 • Cynorthwyo a chefnogi rheolwyr digwyddiadau eraill i gydlynu digwyddiadau
 • Cynnal a datblygu taenlenni, amserlenni ac archebion
 • Cysylltu â chontractwyr, partneriaid strategol a chyflenwyr ar ddogfennaeth ac archebion
 

SGILIAU A PHROFIAD

HANFODOL

 • Profiad o reoli a darparu digwyddiadau a phrosiectau eraill ar raddfa fawr
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol; gwrando, ysgrifenedig a llafar
 • Sgiliau rheoli amser a threfnu rhagorol
 • Sylw cryf i fanylion a chywirdeb
 • Trwydded yrru’r DU a pharodrwydd i yrru cerbydau’r cwmni
 • Y gallu i aml-dasgio a gweithio’n hyblyg ar draws gwahanol feysydd prosiect
 • Digyffro o dan bwysau gyda’r gallu i addasu’n gyflym i sefyllfaoedd
 • Rhaid mwynhau a gweithio’n dda mewn amgylchedd tîm
 • Sgiliau TG rhagorol ag amrywiaeth o feddalwedd. Office neu Cynnyrch Adobe yn ddefnyddiol.
 • Gwybodaeth neu brofiad o brosesau ac arferion rheoli digwyddiadau neu reoli prosiect

DYMUNOL

 • Cymwysterau rheoli prosiect
 • Gwybodaeth dda o offer safle (cerbydau, bariau, PPE, offer diogelwch a theclynnau)
 • Gwybodaeth, profiad neu gymwysterau arferion iechyd a diogelwch digwyddiadau
 • Diddordeb mewn ffordd o fyw egnïol
 • Siarad Cymraeg
 

SUT I YMGEISIO

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych felly cwblhewch y ffurflengais byr, atodwch eich CV diweddaraf a llythyr eglurhaol yn rhoi gwybod i ni pam rydych chi’n credu eich bod chi’n addas ar gyfer y rôl yn erbyn y disgrifiad swydd a’r sgiliau a’r profiad sy’n ofynnol ar gyfer y rôl hon.

Cyflwyno: E-bostiwch eich cais i: [email protected]

Dyddiad Cau: Er mwyn i’ch cais gael ei ystyried yn llawn, gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cyrraedd Run 4 Wales erbyn hanner dydd ar ddydd Iau, yr 2il o Ionawr 2020.

Cyfweliad: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Llun, Ionawr 6ed a Dydd Mawrth, Ionawr 7fed 2020

Oherwydd y nifer uchel o geisiadau efallai na fydd yn bosibl cydnabod pob cais neu roi adborth i ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu dewis i’w cyfweld.

Mae Run 4 Wales yn gyflogwr cyfle cyfartal ac wedi ymrwymo i gyflawni ein polisïau cydraddoldeb. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Os oes angen cymorth arnoch gyda’ch cais, cysylltwch â ni trwy e-bostio [email protected] neu ysgrifennwch atom, Run 4 Wales, Capital Retail Park, Pod 1, Leckwith Rd, Caerdydd CF11 8EG.

Bydd y data a roddwch i ni yn eich cais yn cael ei brosesu gan Run 4 Wales at ddibenion recriwtio yn unig. Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais, gellir cadw’r wybodaeth hon a’i phrosesu ymhellach yn eich cofnodion personol yn unol â’n polisïau preifatrwydd data gweithwyr.