Hanner Marathon Caerdydd

Teitl Swydd:

Cynorthwyydd Gweithrediad Digwyddiadau

Cyflog:

£18,500 – £20,500 yn ddibynnol ar brofiad a phensiwn

Lleoliad:

Caerdydd

Cytundeb:

Tymor Penodol, 12 mis (Cyfleoedd am estyniad)

Cwmni:

Run 4 Wales Ltd

Yn adrodd i:

Rheolwr Cynhyrchu

 

CRYNODEB SWYDD

Mae Run 4 Wales, y tîm tu ôl rhai o ddigwyddiadau cyfranogiad torfol mwyaf Cymru – gan gynnwys Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd – yn chwilio am Gynorthwyydd Gweithrediad Digwyddiadau brwdfrydig i ymuno â’u tîm prysur.

Mae sgiliau rheoli amser, trefnu a chynllunio rhagorol yn hanfodol, tra bod profiad blaenorol o weithio digwyddiad ar y safle yn fantais.

Bydd y cynorthwyydd gweithrediad digwyddiadau yn rhan annatod o’r tîm gweithrediadau digwyddiadau, gan gefnogi’r rheolwr cynhyrchu a rheolwyr digwyddiadau i ddarparu amrywiaeth o ddigwyddiadau chwaraeon yn llwyddiannus trwy gydol y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae Run 4 Wales yn trefnu Ras Bae Caerdydd, Marathon a 10K Casnewydd, Porthcawl 10K, 10K Ynys y Barri, Her Rheoli Technolegau Dell a Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd.

Bydd y tasgau’n amrywiol, yn heriol ac yn gritigol o ran amser, a bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn feddyliwr cyflym gweithredol sy’n gallu cymhwyso ei hun i unrhyw dasg.

Dyma gyfle anaml i weithio i gwmni digwyddiadau Cymreig sy’n tyfu, yn flaengar ac sy’n gwobrwyo gwaith caled ac ymrwymiad gydag amgylchedd gwaith dymunol a hyblyg.

Mae hon yn swydd llawn amser yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa reolaidd (09:00-17:00) yn ogystal â hyd at 10 penwythnos digwyddiad lle cynigir amser lieu am yr amser hynny.

 

DISGRIFIAD SWYDD

CYFLWYNO GWEITHREDIAD DIGWYDDIADAU

 • Datblygu gwybodaeth ymarferol dda o holl ddigwyddiadau Run 4 Wales gyda’r nod o wella’r digwyddiadau ymhellach o fewn ethos ac uchelgeisiau’r cwmni.
 • Paratoi amserlenni a chynlluniau logistaidd manwl, taflenni cyswllt a threfniadau teithio ar gyfer nifer o ddigwyddiadau.
 • Cynorthwyo rheolwyr digwyddiadau i archebu adnoddau a chydlynu’r digwyddiadau.
 • Rheoli a chofnodi’r defnydd o adnoddau ac offer gweithredol.
 • Cwblhau tasgau a dosbarthu adnoddau yn ôl cais tîm R4W.
 • Cynnal a datblygu taenlenni, amserlenni ac archebion.
 • Cyfathrebu â chontractwyr, partneriaid strategol a chyflenwyr am ddogfennaeth ac archebion.
 • Cefnogi’r rheolaeth o adeiladu digwyddiadau ar safle.
 • Cynnal ymchwil a datblygu ar draws digwyddiadau.
 • Gwaith dwylo a gweinyddu swyddfa.
 

SGILIAU A PHROFIADAU

HANFODOL

 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol; gwrando, ysgrifenedig a llafar
 • Sgiliau rheoli amser a threfnu rhagorol
 • Manyldeb a chywirdeb cryf
 • Trwydded gyrru DU
 • Y gallu i aml-dasgio a gweithio’n hyblyg ar draws gwahanol feysydd
 • Gweithio’n dda o dan bwysau gyda’r gallu i addasu’n gyflym i sefyllfaoedd sy’n newid
 • Rhaid mwynhau a gweithio’n dda mewn amgylchedd tîm.
 • Sgiliau TG rhagorol ag amrywiaeth o feddalwedd. Office, AutoCAD neu Adobe Products yn ddefnyddiol.   
 • Gwybodaeth neu brofiad o gyflwyno digwyddiadau neu arferion rheoli prosiect

DYMUNOL

 • Gwybodaeth dda o offer safle (cerbydau, bariau, PPE, offer diogelwch a theclynnau)
 • Profiad o ddarparu digwyddiadau ar raddfa fawr
 • Gwybodaeth a phrofiad o arferion iechyd a diogelwch
 • Ymwybyddiaeth neu ddiddordeb yn y farchnad chwaraeon / digwyddiadau cyfranogiad torfol
 • Diddordeb mewn ffordd o fyw egnïol
 • Siarad Cymraeg
 

SUT I YMGEISIO

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych felly cwblhewch y ffurflen gais byr, atodwch eich CV diweddaraf a llythyr eglurhaol yn rhoi gwybod i ni pam rydych chi’n credu eich bod chi’n addas ar gyfer y rôl yn erbyn y disgrifiad swydd a’r sgiliau a’r profiad sy’n ofynnol ar gyfer y rôl hon.

Cais: E-bostiwch eich cais i: [email protected]

Dyddiad Cau: Er mwyn i’ch cais gael ei ystyried yn llawn, gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cyrraedd Run 4 Wales erbyn hanner dydd ar ddydd Gwener, Rhagfyr 6ed.

Cyfweliad: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Mawrth 10fed a dydd Mercher 11eg o Ragfyr.

Oherwydd y nifer uchel o geisiadau efallai na fydd yn bosibl cydnabod pob cais neu roi adborth i ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu dewis i’w cyfweld.

 

Mae Run 4 Wales yn gyflogwr cyfle cyfartal ac wedi ymrwymo i gyflawni ein polisïau cydraddoldeb. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Os oes angen cymorth arnoch gyda’ch cais, cysylltwch â ni trwy e-bostio [email protected] neu ysgrifennwch atom, Run 4 Wales, Capital Retail Park, Pod 1, Leckwith Rd, Caerdydd CF11 8EG.

Bydd y data a roddwch i ni yn eich cais yn cael ei brosesu gan Run 4 Wales at ddibenion recriwtio yn unig. Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais, gellir cadw’r wybodaeth hon a’i phrosesu ymhellach yn eich cofnodion personol yn unol â’n polisïau preifatrwydd data gweithwyr.